در حال جستجو ...
نمایش بیشتر

رضایت مشتری

رضایت مشتری

هدف نهایی ما، رضایت مشتری است.

ما بر این اصل ایمان داریم که حیاتمان در گرو وجود و رضایتمندی مشتریان است پس مکلفیم

خواسته های آنان را در تمامی سطوح محترم شماریم.

همچنین، موفقیت ما در گرو حمایت و پشتیبانی ذی نفعان شرکت است، پس نظراتشان را ارج 

می‌نهیم و در جهت جلب اعتماد و رضایت آنان گام برمی داریم.