در حال جستجو ...
نمایش بیشتر

راهنمای تزریق ویال گامارک®

راهنمای تزریق ویال گامارک®

1- سه روز در هفته را براي تزریق خود انتخاب کنید. بین تزریق ها در هفته حداقل فاصله زمانی یک روز رعایت  شود.

2 - تزریق را در ساعت ثابتی انجام دهید.

3- درهر باراسـتفاده از دارو، یک محل تزریق را انتخاب کنید که متفاوت ازمحلی باشد که دفعه قبل انتخاب کرده‌اید. این امربه شما اطمینان می‌دهد که پوسـت درفواصل زمانی تزریق بهبود یافته است.

4- محل تزریق را به تناوب تغییر دهید تا آسیب دیدگی در یک ناحیه از پوست کاهش یابد.

5- مکان هاي تزریق عبارتند از:

  • پشت واطراف هر دوبازو:قسمت داراي چربی که بین شانه و آرنج قرار دارد. (1 و 2)
  • ران: قسمت بالایی و خارجی هر دو ران (3 و 4)
  • شکم: دو انگشت اطراف ناف (5 و 6 و 7 و 8)

6- ازتکان دادن شدید دارو خودداري نمایید زیرا باعث غیر فعال شدن آن می شود.

7- این داروباید فقط یکبارمصرف شود و باقیمانده آن حتما دور ریخته شود.

8- درصورت تغییر رنگ وکدورت و یا وجود ذرات در محلول، از تزریق خودداري نمایید.

9- در دماي 2 تا 8 درجه سانتی‌گراد (یخچال) نگهداري و از یخ زدگی محافظت شود.